Tekst alternatywny

logo_fundacja_bigbanner  small620

Polityka Prywatności:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach portalu www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl) jest Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” z siedzibą przy ul. Brackiej 15, 31-005 Kraków, wpisana przez Sąd  Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437460, REGON: 240524697, NIP: 6772371797.

Wszelkie posiadane, pozyskane dane osobowe gromadzone są w Bazie Czytelników Mediów Strefy Wolnego Słowa, do których należą:

• Gazeta Polska
• Gazeta Polska Codziennie
• Nowe Państwo
• Telewizja Republika
• niezalezna.pl
• gazetapolska.pl
• panstwo.net
• gpcodziennie.pl
• naszeblogi.pl
• vod.gazetapolska.pl
• Stream1.pl
• Fundacja Niezależne Media
• Fundacja Klubów Gazety Polskiej (portal www.klubygazetypolskiej.pl; oraz domena www.klubygp.pl)

2. Dane Kontaktowe

Nasz kontakt z czytelnikiem portalu www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl) możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: klubygp@gazetapolska.pl, listownie można pisać do nas na adres: Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” ul. Bracka 15, I p. 31-005 Kraków z dopiskiem „Polityka Prywatności”

Administratorem Ochrony Danych www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl), www.klubygp.pl jest Prezes Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”:

Dane kontaktowe:
Imię i Nazwisko: Ewa Wójcik
Adres pocztowy: 31-005 Kraków, ul. Bracka 15 Ip.
Adres email: klubygp@gazetapolska.pl

Administrator zapewnia, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę powierzonym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z portalu www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl) jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownicy:

a) mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

• podczas zakładania Klubu „Gazety Polskiej” zgodnie z Kartą Klubów „Gazety Polskiej”: http://www.klubygp.pl/karta-klubow-gp/
• przy rejestracji,
• przy założeniu newsletter;
• przy wykupieniu prenumeraty, tu zakres danych jest uzależniony od rodzaju prenumeraty (papierowa, czy elektroniczna)
• w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju wydarzeniach, zjazdach, akcjach promocyjnych, konkursach organizowanych przez Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl).

W formularzu rejestracyjnym, co do zasady należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, e-mail, a także login i hasło, oraz adres korespondencyjny i dane teleadresowe w przypadku prenumeraty papierowej, zawsze są to dane niezbędne. W formularzu istnieje też możliwość dobrowolnego zaznaczenia, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowościach prasowych, usługach, ofertach handlowych i marketingowych, konkursach, a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl) lub prenumeratą, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez portal www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl) jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia podanych przez siebie danych.

4. Gromadzenie informacji i ich przetwarzanie.

a) Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach zgodnie z Kartą Klubów „Gazety Polskiej”: http://www.klubygp.pl/karta-klubow-gp/

Upublicznione dane przewodniczących Klubów „Gazety Polskiej” na stronie www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl) są zgodne z przepisami  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO). Każdy przewodniczący został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.

Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl) realizacji wykupionych usług, Twoje dane będą przetwarzać podmioty z Mediów Strefy Wolnego Słowa do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W Bazie Czytelników przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych i tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych.
Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania Klubu „Gazety Polskiej”, zakładania konta do wpisywania komentarzy, a także, w związku z zamówieniem prenumeraty, zakupem naszych książek, udziałem w konkursach.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne między innymi do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu, w tym dokonywania transakcji i płatności, komentowania artykułów
zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
• dostarczania nowych ofert prenumeraty, informacji o wydarzeniach, artykułach.

5. Udostępnianie danych

Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach Mediów Strefy Wolnego Słowa (patrz pkt 1) do celów marketingowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Prawa użytkownika:

• prawo dostępu. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii.
• prawo sprostowania. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.
• prawo ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
• prawo sprzeciwu. W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.
• prawo do bycia zapomnianym. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.
• prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.
• prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłoś nam taką dyspozycję mailowo na adres klubygp@gazetapolska.pl
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości przez wysłanie e-maila na adres klubygp@gazetapolska.pl Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie adresu e-mail na adres klubygp@gazetapolska.pl.
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. COOKIES

W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl) do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, czyli krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.

8. Linki

Serwis zwiera przekierowania/linki do innych stron. www.klubygazetypolskiej.pl (również domena www.klubygp.pl) nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.